وبسایت کنکوری ها سریع بیان تو

مشاوره درسی رایگان 21

مشاوره درسی رایگان 20

مشاوره درسی رایگان 19

مشاوره درسی رایگان 18

مشاوره درسی رایگان 17


مشاوره-خودشناسی-برنامه ریزی-نکات برنامه ریزی-مشاوره ی کنکوری

باسمه تعالی

مشاوره ی گروه آموزشی آلم-شماره ی 17

موضوع:مطالعه مفهومی و تقویت پایه تحصیلی ضرورت دارد

نوشته ی علی سلیمانی


 
ادامه مطلب...

مشاوره درسی رایگان 16

مشاوره-خودشناسی-برنامه ریزی-نکات برنامه ریزی-مشاوره ی کنکوری

باسمه تعالی

مشاوره ی گروه آموزشی آلم-شماره ی 16

موضوع:برای برنامه ریزی باید ابتدا عادات خود را بشناسید

نوشته ی علی سلیمانی 
ادامه مطلب...

مشاوره درسی رایگان 15

مشاوره درسی رایگان 14

مشاوره درسی رایگان 13

مشاوره درسی رایگان 12

باسمه تعالی

مشاوره ی گروه آموزشی آلم-شماره ی 12

موضوع:74 نکته برای موفقیت هر چه بیشتر در کنکور

نوشته ی علی سلیمانی 
ادامه مطلب...

مشاوره درسی رایگان 11


باسمه تعالی

مشاوره ی گروه آموزشی آلم-شماره ی 11

موضوع:روشهای موثر برای رسیدن به خود باوری

نوشته ی علی سلیمانی 
ادامه مطلب...

مشاوره درسی رایگان 10

مشاوره درسی رایگان 9

مشاوره درسی رایگان 8

مشاوره درسی رایگان 7

تعداد کل : 22   1     2   >>